ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Spolek pozor ART, z. s., IČ: 11999021, sídlem Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7 a společnost RAUL, s.r.o., se sídlem: Praha 1, Elišky Krásnohorské 5, PSČ 11000, IČ: 25608673; DIČ: CZ 25608673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 54464, (dále společně jako „Správce“), jsou společným správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďují je, uchovávají a využívají (i jinak zpracovávají). Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (GDPR).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání webových stránek www.sportin.art („Webové stránky“), (ii) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů ze strany Správcem během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli nebo při přihlášení se k odběru našeho newsletteru, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správcem a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správcem.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, berete na vědomí, že tyto mohou být zpracovány a spravovány k účelům a za podmínek stanovených níže. Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek.

Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

 • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na Webové stránce www.sportin.art, zejména informace nezbytné pro vytvoření a realizaci Vaší objednávky u nás. Tyto osobní údaje zahrnují:
  • ✓ Jméno/Příjmení
  • ✓ Adresa / korespondenční adresa
  • ✓ Emailová adresa
  • ✓ Telefonní číslo
  • ✓ Způsob úhrady, bankovní spojení
  • ✓ Další informace týkající se Vaší identifikace
 • Informace, které nám poskytnete v souvislosti s přihlášením se k odběru našeho newsletteru
  • ✓ Emailová adresa
 • Informace o Vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ke kterým jste se připojili (tak jak je blíže popsáno v bodu Technická data a k návštěvě Webové stránky)
 • Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci a zpracováváme informace, které nám umožní náš kontakt s Vámi;

K jakému účelu Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • Vaše identifikační, platební a kontaktní údaje zpracováváme k jednání o uzavření, změně nebo plnění smlouvy
 • v případě, existence oprávněného zájmu (jste-li náš zákazník) nebo získáme-li k tomu odpovídající souhlas, můžeme využít kontaktní údaje (email) k zasílání marketingových sdělení o našich činnostech, o produktech či událostech, které Vás dle našeho názoru mohou zajímat
 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu Webových stránek
 • pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 • k plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické)
 • Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu Vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • pro další specifické účely, pro které jsme získali Váš souhlas.

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů, v případě uzavření smlouvy je doba zpracování vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu a následně po dobu zákonných promlčecích lhůty (nejdéle v daném případě po dobu deseti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu), v případě odběru newsletteru činí doba zpracování 3 roky pokud tuto dobu neprodloužíte, nebo souhlas nevezmete zpět, , v případě plnění našich právních povinností je doba zpracování uložena příslušnými právními předpisy.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

 • poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů; či
 • zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

V případě zpracování, které nelze podřadit pod účely uvedené výše, můžeme provádět zpracování na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který si od Vás vyžádáme. Na tento druh zpracování budete vždy upozorněni a bude Vám umožněno vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s tímto zpracováním. Udělení souhlasu je vždy projevem svobodné a dobrovolné vůle a máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování nebudeme provádět.

Správce si vyžádá Váš souhlas ke zpracování Vašich osobních údajů zejména v následujících případech:

 • při účasti v soutěžních akcích pořádaných Správcem a při registraci k odběru našeho newsletteru
 • tento seznam může být aktualizován.

Technická data a k návštěvě Webové stránky

Pro fungování Webové stránky využíváme cookies, neboli malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné, statistické a marketingové. Cookies smíme obvykle zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Souhlas není potřeba pro nezbytné cookies. Ty jsou potřeba pro to, aby byly naše Webové stránky vůbec funkční a mohli jste nás. Pro využití těchto cookies nepotřebujeme váš souhlas a ani je nemůžete odmítnout.

Statistické a analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Pomocí nich sledujeme návštěvnost našeho webu i to, odkud jste k nám na web přišli. K tomu potřebujeme váš souhlas, s jednou výjimkou. Sledovat pouze údaje o návštěvnosti webu i jednotlivých podstránek můžeme i bez vašeho souhlasu, protože tyto cookies téměř nezasahují do vašeho soukromí. Opět je ale samozřejmě můžete odmítnout. 

Kdo může mít k údajům přístup:

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Nutné cookies jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu. Souhlas s užitím statistických a marketingových cookies udělujete na dobu uvedenou u jednotlivých druhů cookies. Můžete ho vzít kdykoliv zpět.

Na tomto webu shromažďujeme tyto cookies:

Nezbytné _gid - Google Analytics - 24 hodin
Analytické_ga_RZQ7CMDNR2 - Google Analytics - 12 měsíců
Analytické _ga - Google Analytics - 12 měsíců

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na našich zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Osobní údaje nejsou předávány do států mimo Evropskou Unii, není-li výslovně stanoveno jinak.

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné technickoorganizační postupy a opatření pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webové stránce shromažďujeme.

Poskytování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajištujícím přepravu a doručení Vámi objednaného zboží a poskytovatelům IT hostingu a údržby. Přístup těchto osob a zpracování Vašich osobních údajů třetí stranou bude vždy prováděno za podmínek stanovených právními předpisy.

Práva subjektů údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení jejich zpracování
 • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů
 • žádat přenesení osobních údajů k jinému správci
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, zejména proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu
 • pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
 • právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na info@sportin.art nebo písemně na adrese RAUL s.r.o. Jankovcova 1522/53, 170 00 Praha 7.  Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 1. 6. 2022