Všeobecné obchodní podmínky společnosti RAUL, s.r.o. pro nákup zboží či služeb na www.sportin.art

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.              Tyto obchodní podmínky (dále jen „VOP“) obchodní společnosti RAUL, s.r.o., se sídlem: Praha 1, Elišky Krásnohorské 5, PSČ 11000, IČ: 25608673; DIČ: CZ 25608673, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 54464, (dále jen „RAUL“), 

 

upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), pokud jde o zboží nabízené v internetovém obchodu sportin.art, 

uzavírané mezi RAUL a jinou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sportin.art  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále také „webové rozhraní obchodu“).

2.              Zákazník spotřebitel nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Zákazník, který není spotřebitelem (dále jen “zákazník nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami, včetně jejich dalšího prodeje. Tento zákazník nikoli spotřebitel se řídí VOP v rozsahu, které se ho týkají a občanským zákoníkem. 

3.              Veškeré smluvní vztahy mezi zákazníkem a RAUL jsou uzavřeny podle právního řádu České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP příslušnými ustanoveními OZ a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou zákazník nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP příslušnými ustanoveními OZ. Ujednání těchto VOP a OZ, která se vztahují pouze na zákazníka spotřebitele, se na zákazníka nikoli spotřebitele neuplatní.

4.              Zákazník má k těmto VOP přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, a že s nimi souhlasí.  

5.              Ustanovení odchylná od VOP si RAUL a zákazník mohou sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

6.              Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi RAUL a zákazníkem. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 

7.              Znění VOP může RAUL měnit či doplňovat. Pro vztah založený smlouvou mezi RAUL a zákazníkem je rozhodné znění VOP účinné ke dni uzavření smlouvy. Nové obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Má se za to, že osoba, která poptává zboží či služby prostřednictvím webové stránky poté, co změna obchodních podmínek nabyla účinnosti, s novými obchodními podmínky souhlasí.  

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

8.              Zákazník může objednávat zboží prostřednictvím rozhraní webové stránky. Zákazník je při objednávání zboží povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. RAUL si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít smlouvu v případě, že údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou neúplné, zjevně smyšlené nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. 

9.              RAUL nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží nabízených prostřednictvím webového rozhraní obchodu. O dostupnosti a dodací lhůtě zboží je zákazník informován při potvrzení objednávky. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a RAUL není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

10.           Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně případné daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost RAUL uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

11.           Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

12.           Pro objednání zboží či služeb vyplní zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

o        objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

o        výši kupní ceny a způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

o        informace o nákladech spojených s dodáním zboží 

(dále společně jen jako „objednávka“).

13.           Před zasláním objednávky RAUL je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník RAUL kliknutím na tlačítko „ZÁVAZNĚ OBJEDNAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou RAUL považovány za správné.

14.           Odeslání objednávky se považuje za takové jednání zákazníka, které nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu zákazníka, způsob úhrady kupní ceny a způsob dopravy zboží, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito VOP a informacemi o zpracování osobních údajů na webové stránce a potvrzení zákazníka o tom, že se s těmito VOP a informacemi o zpracování osobních údajů seznámil. 

15.           RAUL neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“). Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky (VOP). RAUL je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

16.           Smluvní vztah mezi RAUL a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je RAUL zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu zákazníka. 

17.           Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

18.           RAUL vyexpeduje objednávku a předá zboží k doručení zákazníkovi obvykle do 7  kalendářních dnů po zaplacení kupní ceny zboží. RAUL zašle zákazníkovi na jeho žádost informaci o aktuálním stavu objednávky. 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

19.           Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může zákazník uhradit RAUL následujícími způsoby:

-   bezhotovostně převodem na účet RAUL č. 1158153052/5500, vedený u Reiffeisen bank dále jen „účet RAUL“),

- bezhotovostně platební kartou; nebo

20.           Společně s kupní cenou zboží je zákazník povinen zaplatit RAUL také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Doručení objednaného zboží na dobírku není možné. 

21.           RAUL nepožaduje od zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. Zákazník je však povinen uhradit kupní cenu objednaného zboží vždy předem. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen uhrazovat cenu společně s uvedením příslušného variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet RAUL. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

22.            RAUL je oprávněn požadovat uhrazení celé ceny ještě před odesláním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

23.           Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího. / Daňový doklad je přiložen k dodávanému zboží.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

24.           Nejedná-li se o případ uvedený v těchto obchodních podmínkách, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má zákazník spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. 

Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být RAUL odesláno vždy ve výše uvedené lhůtě. Pro odstoupení od smlouvy může zákazník využit vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení od smlouvy zákazník spotřebitel zašle písemně na adresu sídla RAUL uvedenou v těchto VOP nebo na e-mailovou adresu info@sportin.art. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení těchto VOP. RAUL potvrdí zákazníkovi bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy.

25.           Zákazník spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a)     dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli RAUL a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b)     dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli RAUL,

c)     dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka nebo pro jeho osobu

d)     dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

e)     dodávce zboží v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

f)      dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

g)     dodávce novin, periodik nebo časopisů,

h)     dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a RAUL před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

i)      poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a RAUL před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

26.           Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi RAUL a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím RAUL vrátit i poskytnutý dárek.

27.           RAUL je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: 

a)              zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat RAUL zboží od dodavatele RAUL za původně udávanou cenu,  

b)              v případě zjevné chyby v ceně zboží či služeb (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží či služeb obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu, obrázku atd.

28.           V případě, nastane-li situace opravňující RAUL k odstoupení od smlouvy, bude     RAUL neprodleně kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že zákazník zaplatil již část nebo celou částku ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany RAUL.

29.           V případě odstoupení od smlouvy dle VOP se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být RAUL vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží RAUL, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

30.           V případě odstoupení od smlouvy dle VOP vrátí RAUL peněžní prostředky přijaté od zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy zákazníkem, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníka. RAUL je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, RAUL není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží RAUL odeslal. RAUL nepřijímá zásilky zaslané na dobírku. 

31.           Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je RAUL oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. 

32.           Do doby převzetí zboží zákazníkem je RAUL oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí RAUL zákazníkovi uhrazenou cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený zákazníkem

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ, DODACÍ PODMÍNKY 

33.           V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li RAUL podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

34.           Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

35.           RAUL odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí zákazníkem nemá vady. Zejména RAUL odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

a)     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které RAUL nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití RAUL uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá (není-li u zboží výslovně uvedeno jinak),

c)     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

36.           Výše uvedená ustanovení VOP se nepoužijí u: 

a)       zboží prodávaného za nižší cenu, pokud jde o na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, 

b)       na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, 

c)       u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí zákazníkem, nebo 

d)       vyplývá-li to z povahy zboží.

37.           Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží zákazníkem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u RAUL e-mailem na e-mailovou adresu info@sportin.art.  Zákazník je povinen k e-mailu připojit v příloze fotografii zboží, ze které vyplývá, že zboží má vady. Zákazník zároveň u sebe vhodným způsobem předmětné zboží uschová, a to až do obdržení jiných pokynů ze strany RAUL. Poté, co RAUL vadu uznal, je zákazník je povinen poslat zboží RAUL na adresu Jankovcova 53, 170 00 Praha 7. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy RAUL obdržel od zákazníka oznámení o vadě zboží, spolu s důkazem o tom, že zboží má vady (fotografie zboží). Reklamace může být uplatněna rovněž ústně v provozovně RAUL. 

38.           RAUL je povinen zákazníkovi vydat potvrzení o tom, kdy právo z vad zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

39.           Zákazník spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vadného zboží u RAUL do 24 měsíců od převzetí zboží. RAUL nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se RAUL se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. RAUL písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

40.           Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v kupní smlouvě, může zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu takové součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

41.           Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady zboží, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

42.            Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu RAUL nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že RAUL nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

43.            Právo z vadného plnění zákazníkovi nenáleží, pokud zákazník před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud zákazník vadu sám způsobil. 

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

44.           Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží vč. případné daně z přidané hodnoty a včetně přepravních nákladů a poštovného, je-li povinen je hradit. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

45.           RAUL není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

46.           Zákazník spotřebitel má právo na mimosoudní řešení případného sporu z této kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. V případech soudního projednávání sporů v souvislosti s kupní smlouvou, smlouvou o poskytování služeb a těmito VOP jsou příslušné soudy České republiky. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi RAUL a zákazníkem z kupní smlouvy. 

47.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

48.          RAUL je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 

DORUČOVÁNÍ

47.           Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Zákazník doručuje RAUL korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. RAUL doručuje zákazníkovi korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

48.           Smlouva se řídí právním řádem České republiky s vyloučením ustanovení norem kolizních, jakož i s vyloučením použití ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980.

49.           Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

50.           RAUL nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

51.           Všechna práva k webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží RAUL. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu RAUL.

52.           Kupní smlouva včetně VOP je archivována RAUL v elektronické podobě a není přístupná. Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

53.           Kontaktní údaje RAUL pro doručování: 

adresa:    RAUL s.r.o., Jankovcova 53, 170 00 Praha 7

 

V Praze, dne 13.5. 2024


 

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory

 

 

Právo odstoupit od smlouvy
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

 

Odstoupit od této smlouvy můžete jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným  RAUL, s.r.o., se sídlem Elišky Krásnohorské 5, Praha 1, PSČ 110 00 (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty -  email: xxxxxxxxxx).  Na naší internetové stránce [vložte internetovou adresu] můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám potvrdíme jeho přijetí v textové podobě (například prostřednictvím elektronické pošty). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. 

 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 

Důsledky odstoupení od smlouvy
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které jsme od Vás na základě smlouvy přijali, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. 

 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese [vložte Vaše jméno a příjmení/obchodní firmu/ název, adresu sídla, případně údaje o totožnosti a adresu osoby, která je oprávněna k převzetí zboží]. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů.

 

Přijaté peněžní prostředky můžeme vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši [vložte částku] Kč.